Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2014

September 10 2013

2995 0638
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaskins skins

May 22 2013

paktofifka

February 27 2013

paktofifka
3655 3ed1 500
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viasoeasy soeasy

January 11 2013

paktofifka
2591 0587
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaskins skins

January 10 2013

paktofifka
Jeśli nie możesz ich pokonać, to chociaż ich powkurwiaj.

December 28 2012

paktofifka
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicję i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą wybierze rozstanie zamiast bycia na drugim planie i upominanie się o czułe słowa, bo wie ile jest warta.
Reposted fromlabellavita labellavita viaawaken awaken

December 23 2012

2536 0720

December 13 2012

paktofifka
9242 785b

December 10 2012

paktofifka
7289 5302
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaskins skins

December 09 2012

paktofifka
6512 74ec
Reposted fromcountingme countingme viaskins skins

December 08 2012

paktofifka
1867 baad
Reposted fromfortytwo fortytwo viaawaken awaken

December 07 2012

3640 bae9
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaorestesgaolin orestesgaolin

December 04 2012

paktofifka

O mnie się nie walczy.
Odemnie się ucieka.

Reposted fromcarre carre viaspontaniczna spontaniczna

November 16 2012

paktofifka
2214 1665
Reposted fromcountingme countingme viaskins skins

October 31 2012

paktofifka
4426 7e8f
Reposted fromClary Clary viaskins skins
paktofifka
5202 d5bc
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaawaken awaken

October 23 2012

paktofifka

October 21 2012

paktofifka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl